Zarządzenia - 2006


1/2006
Zarządzenie nr 1/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lniano położonej nad jeziorem w miejscowości Ostrowite.
plik do pobrania (86kB) zip

2/2006
Zarządzenie nr 2/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (174kB) zip

3/2006
Zarządzenie nr 3/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 stycznia w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy Lniano i jednostkach budżetowych gminy.
plik do pobrania (82kB) zip

4/2006
Zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
plik do pobrania (36kB) zip

5/2006
Zarządzenie nr 5/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonym w dniu 11.01.2006 r.
plik do pobrania (101kB) zip

6/2006 Zarządzenie nr 6/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę garażu oraz gruntów rolnych położonych na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (67kB) zip

7/2006
Zarządzenie nr 7/05 Wójta Gminy Lniano z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
plik do pobrania (423kB) zip

8/2006
Zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2005 rok.
plik do pobrania cz.1 (2008kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1941kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1242kB) zip

9/2006
Zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznej na temat ustalenia nazwy dla miejscowości zamieszkanej
plik do pobrania (276kB) zip

10/2006
Zarządzenie nr 10/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2006 roku.
plik do pobrania (102kB) zip

11/2006
Zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (177kB) zip

12/2006
Zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
plik do pobrania (510kB) zip

13/2006
Zarządzenie nr 13/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczki alimentacyjnej a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
plik do pobrania (57kB) zip

14/2006
Zarządzenie nr 14/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lniano”.
plik do pobrania (898kB) zip

15/2006
Zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, melioracji oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (154kB) zip

16/2006
Zarządzenie nr 16/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
plik do pobrania (217kB) plik

17/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 17/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
plik do pobrania (42kB) plik

18/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 18/06 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
plik do pobrania (238kB) plik

19/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 19/06 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego Oświaty w Urzędzie Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (293kB) plik

20/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 20/06 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (41kB) zip

21/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 21/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej na zakup, dostawę oraz montaż modułu urządzenia do odwadniania osadu.
plik do pobrania (188kB) zip

22/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 22/06 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę lokalu użytkowego w Lnianie.
plik do pobrania (58kB) zip

23/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 23/06 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia.
plik do pobrania (69kB) zip

24/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 24/06 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/06 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych budżetu gminy na 2006 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (26kB) zip

25/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 25/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela p. Tomasza Kotowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
plik do pobrania (37kB) zip

26/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 26/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Ostrowite, Jędrzejewo, Lniano – etap: Jędrzejewo – Lniano”
plik do pobrania (43kB) zip

27/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 27/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
plik do pobrania (372kB) zip

28/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 28/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w gminie Lniano
plik do pobrania (232kB) zip

29/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 29/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie budżetu skonsolidowanego
{29_2006} brak pliku

30/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 30/06 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i gimnazjum
plik do pobrania (334kB) zip

31/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 31/06 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania
plik do pobrania (110kB) zip

32/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 32/06 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń. Umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
plik do pobrania (46kB) zip

33/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 33/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lnianie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Błądzimiu oraz dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lnianie
plik do pobrania (94kB) zip

34/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 34/06 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania
plik do pobrania (112kB) zip

35/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 35/06 z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
plik do pobrania (244kB) zip

36/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 36/06 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie kwartalnej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Lniano
plik do pobrania (39kB) zip

37/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr37/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
plik do pobrania (2203kB) zip

38/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 38/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2007
plik do pobrania (64kB) zip

39/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 39/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu
plik do pobrania (114kB) zip

40/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 40/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do czasowego wykonywania czynności Skarbnika Gminy
plik do pobrania (43kB) zip

41/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 41/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lnianie
plik do pobrania (54kB) zip

42/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 42/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lnianie
plik do pobrania (53kB) zip

43/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 43/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
plik do pobrania (189kB) zip

44/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 44/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Błądzimiu
plik do pobrania (42kB) zip

45/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 45/06 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (94kB) zip

46/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 46/06 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (114kB) zip

47/2006
Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano nr 47/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (145kB) zip

48/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 48/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach na terenie gminy Lniano.
plik do pobrania (181kB) zip

49/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 49/06 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (156kB) zip

50/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 50/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (23kB) zip

51/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 51/06 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (116kB) zip

52/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 52/06 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Lniano.
plik do pobrania (41kB) zip

53/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 53/06 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
plik do pobrania (533kB) zip

54/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 54/06 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok.
plik do pobrania cz.1 (1854kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1523kB) zip

55/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 55/06 z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na stanowisku konserwatora Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz obsługującego Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
plik do pobrania (625kB) zip

56/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 56/06 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
plik do pobrania (488kB) zip

57/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 57/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej w obiektach będących własnością Gminy
plik do pobrania (173kB) zip

58/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 58/06 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
plik do pobrania (1098kB) zip

59/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 59/06 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zasad jej działania.
plik do pobrania (121kB) zip

60/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 60/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu okazjonalnego i wysokości stawek odpłatności za wynajem lokali w budynkach komunalnych gminy.
plik do pobrania (249kB) zip

61/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 61/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych z Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, szkoły Podstawowej w Siemkowie, Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz określenia zasad jej działania.
plik do pobrania (33kB) zip

62/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 62/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów na wynajem lokali w Szkołach Podstawowych w: Lnianie, Błądzimiu, Siemkowie oraz Gimnazjum w Lnianie
plik do pobrania (32kB) zip

63/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 63/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego oraz dostawę oleju opałowego
plik do pobrania (458kB) zip

64/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 64/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
plik do pobrania (1490kB) zip

65/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 65/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
plik do pobrania (872kB) zip

66/2006
Zarządzenie Wójta Gminy Lniano nr 66/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dodatku wiejskiego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
plik do pobrania (181kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (1 stycznia 2006)
Opublikował: Daniel Pożoga (3 lutego 2006, 13:49:04)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (6 lutego 2007, 15:09:56)
Zmieniono: dodano zarządzenia: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8550