VII sesji Rady Gminy Lniano 29 kwietnia 2019 roku o godz.13:00

Ogłoszenie

W dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek VII sesji Rady Gminy Lniano.
 
1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Ocena zasobów pomocy społecznej:
- dyskusja i podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy   zastępczej za 2018 rok:
      - dyskusja i podjęcie uchwały.
6.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku:
- dyskusja i podjecie uchwały.
7.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Jeziorki w dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
b)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
c)      ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano,
d)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                        i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano,
e)      planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano,
f)       zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
8.      Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:
- informacja komisji skarg, wniosków i petycji,
- rozstrzygnięcia Rady Gminy.
8. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Łukasz Porożyński (17 kwietnia 2019, 10:59:16)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (17 kwietnia 2019, 11:05:19)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151