Zakup laptopów w projekcie grantowym pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku,  prowadzonego w oparciu o  „Wytycznyne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”.
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa komputerów typu laptop, w ilości nie mniej niż 20 szt., w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, realizacja projektu grantowego pn  zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że na realizację zadania dysponuje kwotą 60 000 zł brutto. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r, do 30 czerwca 2020 r. podatek VAT na laptopy został obniżony do wysokości 0%.Poniżej link do aktu prawnego.
 https://www.gov.pl/web/finanse/0-vat-dla-darowizn-komputerow-przenosnych-dla-szkol
Wymagania sprzętowe:
─       procesor min. Intel core i3 bądź AMD Ryzen 5;
─       pamięć operacyjna RAM  min. 4GB;
─       wbudowana kamera oraz złącze słuchawkowe;
─       przekątna matrycy 15,6”;
─       dysk twardy min. 240 GB SSD;
─       klawiatura QWERTY;
─       wbudowany napąd optyczny;
─       wbudowana karta graficzna Intel HD;
─       port Lan,;
─       WIFI a/b/g/n/ac;
─       system operacyjny windows 10;
─       ekran dotykowy – NIE;
─       komputery muszą być fabrycznie nowe, wole od wad oraz śladów użytkowania, posiadać wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia do użytku.
UWAGA!!!! Wszelkie użyte w powyższym opisie nazwy handlowe, znaki towarowe, lub inne dane wskazujące na źródło pochodzenia lub informacje charakteryzujące konkretny produkt, należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, to obowiązany jest  on do oferty załączyć wykaz tych produktów.
W odpowiedzi na niniejsze zapytanie oferty  należy złożyć:
─       drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@lniano.pl; albo, 
─       pocztą/kurierem lub osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Lniani, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano;
do dnia 29.04.2020 r. do godziny 12:00
z dopiskiem (na kopercie lub w tytule maila) postępowanie Nr GŚiZP.271.3.2020
oferty złożone po terminie, w niewłaściwej formie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Datą złożenia oferty jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Wykonawcy mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę, zamawiający nie dopuszcza wariantowości ofert. W przypadku złożenia dwóch lub większej ilości ofert, zamawiający za wiążącą uzna ofertę, która wpłynęła do zamawiającego jako pierwsza.
oferta winna w szczególności zawierać:
─       oznaczenie podmiotu składającego ofertę ze wskazaniem: nazwy firmy, adresu siedziby, numer NIP, dane kontaktowe
─       oznaczenie osoby składającej ofertę;
─       wskazanie ilości oferowanego sprzętu o wskazanych parametrach,  przy czym ilość ta nie może być mniejsza niż 20 szt.
─       oznaczenie oferowanego sprzętu ze wskazaniem typy, producenta, modelu itd.
─       oznaczenie ceny jednostkowej brutto (za jedną szt. laptopa).
─       wskazanie osoby upoważnionej do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z wskazaniem umocowania prawnego;
─       oświadczenie że Wykonawca:
·         zapoznał się z treścią wzorca umowy i akceptuje ją w całości;
·         zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lnianie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z RODO;
·         przyjmuje 14 dniowy termin związania ofertą.
 
Kryterium wyboru oferty  – cena jednostkowa brutto za jedną sztukę laptopa– waga 100%..
 
Informacje dodatkowe:
─       W załączeniu do niniejszego zapytania Zamawiający przesyła wzór umowy.
─       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnie.
─       Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
─       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
─       Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
─       Osoby uprawniona do kontaktów:
·         Artur Śpica –Tel. 52-3323757 – sprawy proceduralne;
·         Dariusz Łobocki – Tel. 52 – 3208695 – sprawy merytoryczne.
─       Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano;
§     inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Lniano jest Pan Bogdan Głowacz, Tel. 601992970, e-mail: Iod.bogdan@gmail.com;
§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GŚiZP.271.3.2020 oraz zawarcia i realizacji umowy  na realizację projektu grantowego pn  zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego..;
§     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, okres przechowywania obejmuje 10 lat; 
§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§     posiada Pani/Pan:
−                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−                    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−                    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
−                    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§     nie przysługuje Pani/Panu:
−                    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−                    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−                    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
wzór umowy (31kB) word


SPROSTOWANIE !!!!
 Dotyczy informacji z dnia 24.04.2020 r. z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę laptopów w programie „Zdalna szkoła….”.
W treści zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający sugerował, że na zakup laptopów obowiązywał będzie obniżony podatek od towarów i usług do poziomu 0%. Powyższa sugestia jest wynikiem błędnej interpretacji Zamawiającego, przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Informujemy, że w chwili obecnej zakup laptopów obłożony jest 23% podatkiem.
Dodatkowo informujemy, że Zamawiający rezygnuje z wymagań w stosunku do zamawianych laptopów, w zakresie wbudowanego napędu optycznego. Zamawiający dopuszcza laptopy bez wbudowanego napędu optycznego.

metryczka


Wytworzył: Artur Śpica (24 kwietnia 2020)
Opublikował: Artur Śpica (24 kwietnia 2020, 13:43:57)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (27 kwietnia 2020, 11:49:32)
Zmieniono: dodano sprostowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 322