Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Lniano w dniu 20 grudnia 2019 roku


Lniano,2019-12-10
 
Ogłoszenie
 
Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek obrad XIV sesji obejmuje:
1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.      Zapoznanie z  porządkiem sesji.
3.      Wręczenie wyróżnień dla osób, które swoją działalnością promują Gminę Lniano  i  przyczyniają się do budowania jej pozytywnego wizerunku.
4.      Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji.
5.      Projekt budżetu gminy na 2020 rok:
a)      wprowadzenie,
b)      uchwała Nr 1/P/2019 Składu Orzekającego  Nr 1 RIO z dnia 19 listopada 2019 r.           w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2020 rok oraz uchwałę Nr 1/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2020 rok
c)      opinia komisji stałych,
d)      dyskusja i wnioski,
e)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok                                                                                                                                                                                                                                                     
6.      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano:
a)      wprowadzenie,
b)      uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano, w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)      opinia komisji stałych,
d)      dyskusja,
e)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.
7.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w budżecie Gminy  Lniano na 2020 rok,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)      „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok”:
d)      „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2020 rok”:
e)      „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2020 roku”,
f)       określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lniano w roku szkolnym 2019/2020,
g)      uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
h)      przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2020 rok,
i)       zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2020 rok.
8.      Rozpatrzenie wniosków i petycji wpływających do Rady Gminy:
- informacja komisji skarg, wniosków i petycji
- podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków i petycji.
9. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
10.Wolne wnioski.
11.Zakończenie sesji.
 metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (10 grudnia 2019)
Opublikował: Mariola Zdziarska (10 grudnia 2019, 15:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149