Zadania i uprawnienia

 
Ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustala generalną regułę , że do właściwości rady należą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy , o ile ustawy nie stanowią inaczej . Mamy tu do czynienia z domniemaniem kompetencji na rzecz rady gminy . Oznacza to , że o ile z przepisów ustawowych wyraźnie nie wynika ,że załatwienie danej sprawy należy do Wójta gminy to należy przyjąć właściwość rady .
Wymieniona ustawa zastrzega jednocześnie określone kompetencje do wyłącznej właściwości rady , co oznacza , ze nie może z nich korzystać organ wykonawczy .Wyliczenie które przedstawiamy poniżej nie jest wyczerpujące , ponieważ punkt 15 odsyła do ustaw odrębnych w których  zawarte są delegacje ustawowe dla rady gminy do podejmowania uchwał .

Sprawy należące do wyłącznej właściwości rady gminy określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Rada stanowi w następujących sprawach:

 1) uchwalanie statutu gminy - to podstawowy akt prawny określający ustrój gminy,

 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy, którego uznaje się jako szefa organizacyjnego urzędu gminy - na wniosek wójta,

 4) uchwalanie budżetu gminy, stanowiącego podstawę gospodarki finansowej gminy,  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których głównym celem jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,

 6) uchwalanie programów gospodarczych, które należy wiązać z działalnością finansowo - budżetową gminy,

 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Listę powyżej przedstawionych spraw należących do właściwości rady gminy można przedstawić syntetycznie w postaci pięciu głównych kategorii:

1. stanowienie o organizacji i kierunkach działania gminy ,
2. dokonywanie obsady osobowej organów ,
3. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat ,
4. decydowanie o współdziałaniu z innymi gminami ,
5. podejmowanie uchwał majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.


metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (20 czerwca 2003)
Opublikował: Daniel Pożoga (10 lutego 2006, 09:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17733