Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.5.2015
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2015  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 1.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: BDiGP.271.01.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro,
termin składania ofert: 4 marca 2015  09:45
wynik postępowania: Zamawiający - Gmina Lniano stosownie do zapisu zawartego w art. 92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych zadania pn. : ”Przebudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite – Etap 1”. Do dnia 04.03.2015 r. do godziny 09:45, do zamawiającego złożono 7 ofert. Zamawiający w dniu otwarcia ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości brutto 800 000,00 zł. I. Wybór oferty. Zamawiający dokonał wyboru ważnej oferty niżej wymienionego wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert i w oparciu o uzyskaną liczbę punktów w ocenie końcowej: 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)