Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3208695, faks 52 3208695.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: SP.2611.1.2014
wartość: poniżej 207 000 euro,
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 2 Firma „TANK” Sp. Jawna W. Konczalski, M. Konczalski; 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. Wynik postępowania w plikach do pobrania.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: SG.271.1.2014
wartość: poniżej 207 000 euro,
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 Firma „TANK” Sp. Jawna W. Konczalski, M. Konczalski; 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. Wynik postępowania w plikach do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.8.2014
wartość: poniżej 207 000 euro,
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ul. Wyzwolenia 18, 86-141 Lniano Wybrana oferta była ważna i uzyskała największą ilość punktów: 94,31 pkt. Wynik postępowania w plikach do pobrania. 

zamówienie na:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek gmina Lniano.”

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: IOŚiR.271.7.2014
wartość: powyżej 5 186 000 euro,
termin składania ofert: 8 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 12 : Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Rożycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lniano oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: GO.271.3.2014
wartość: poniżej 207 000 euro,
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru ważnej oferty wyżej wymienionego Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny oferty i w oparciu o uzyskaną liczbę punktów w ocenie końcowej: 100 pkt. Wybrana oferta: Oferta Nr 1 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie. 

zamówienie na:

Wiedza i nowe perspektywy obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz dostawę posiłków.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.7.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2014  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w plikach do pobrania. 

zamówienie na:

Zakup nowej koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz w pozostałych miejscowościach na terenie gminy Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.2.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3 : INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano - Wyposażenie.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.6.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2014  11:00
wynik postępowania: Gmina Lniano zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano- Wyposażanie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 złożona przez Firmę Novum Wyposażanie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

zamówienie na:

Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla Gminy Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: IOŚiR.271.6.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 4 : AGROPOL Kowalczyk Sp. z o.o. uL. Kujawska 11, 87-707 Zakrzewo. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

iedza i nowe perspektywy - obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323203.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.5.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  13:00
wynik postępowania: Gmina Lniano zgodnie z art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wiedza i nowe perspektywy ”obejmującego dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację zajęć edukacyjnych, w tym wyjazdów edukacyjnych, dostawę posiłków oraz przewóz uczniów” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej części 2 i 3 unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) postępowanie dotyczące części 1 i 4 W przedmiotowym postępowaniu złożono : Część 1 – 1 oferta Część 2 – 1 oferta Część 3 – 1 oferta Część 4 – 1 oferta Postępowanie dla Części 1 i Części 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie, z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu dotyczących części 2 i części 3. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny Wykaz i porównanie złożonych ofert Część2 Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek sp.j. ul. Kościelna 1, 86-141 Lniano Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 100 punktów Oferta pierwsza w kolejności ,najkorzystniejsza Część3 Oferta Nr 1 Konsorcjum CNJA Witold Szaszkiewicz sp.j., Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA Ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu 100 punktów Oferta pierwsza w kolejności najkorzystniejsza Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 dotycząca części 2, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DEM-POL” J.J.M. Dembek sp.j. ul. Kościelna 1, 86-141 Lniano odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. oferta Nr 1 dotycząca części 3, złożona przez Konsorcjum CNJA Witold Szaszkiewicz sp.j., Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.3.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Część I Dostosowanie pomieszczeń W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez DOMEX Jacek Zych Gródek ul. Wrzosowa 1B/1 86-140 Drzycim . Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena), uzyskała ona największą liczbę punktów tj. 100 punktów. Część II Wyposażenie Do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Oferowana cena przekraczała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Organizacje placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Błądzimiu 2) Organizacje placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Siemkowie 3) Organizacje placu zabaw w III Oddziale Przedszkolnym w Lnianie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 wraz opisem technicznym i projektem zagospodarowania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: ORG.271.2.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro,
termin składania ofert: 31 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3 87-100 T o r u ń. Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena), uzyskała ona największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 030411C Lniano-Plewno w miejscowości Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.2.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Ocena ofert: Oferta nr 1. Marbruk Sp. z o.o. ul. Długa1 89-606 Charzykowy liczba uzyskanych punktów : 99,28 Oferta nr 2. Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz ul Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 93,24 Oferta nr 3. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 100 Oferta nr 4. Ad-Bet Adrian Paszko Chojniczki ul. Wiejska 3 89-606 Charzykowy. liczba uzyskanych punktów : 95,95 Oferta nr 5. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1 89-500 Tuchola. liczba uzyskanych punktów : 92,55 Oferta nr 6. Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 78/1 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 88,11 Oferta nr 7. AMAR Mariusz Rudnik Usługi Komunalno-Transportowe Lichnowy ul. Zaciszna 2 89-620 Chojnice. liczba uzyskanych punktów : 80,17 Oferta nr 3. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech ul Poprzeczna 7/9 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.1.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2014  10:15
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DEM-POL J.M. Dembek Spółka Jawna 86-141 Lniano ul. Kościelna 1. Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena), uzyskała ona największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 

zamówienie na:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - rozbudowę świetlicy wiejskiej, - dobudowę kotłowni olejowej, - prace termomodernizacyjne, - dojścia i dojazdy, - wymianę częściową stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę ogrzewania na olejowe wraz z instalacją sieci c.o., - wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z rozdzielnią, - wymianę rur spustowych i rynien, - wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - wymianę posadzek, itp., - przebudowę wc wraz z instalacją wod. - kan., - zmianę pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wydana decyzja administracyjna.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Termin składania ofert upłynął w dniu 13.02.2014 r. o godz. 10:00 . Do dnia 13.02.2014 r. do godz. 10.00 do zamawiającego złożono 5 ofert. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane TB. INVEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk. Oferta nr 2 Firma „Lemar” s.c. M.W. Lewandowscy Górna Grupa ul. Forteczna 18, 86-134 Dragacz. Oferta nr 3 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo Budowlany Osnowo 14, 86 -200 Chełmno. Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 5 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2014 r. pod numerem 26934 – 2014. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2014 r. pod numerem 31660 – 2014 i w dniu 07.02.2014 r. pod numerem 43876 – 2014. Ocena ofert: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane TB. INVEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk. liczba uzyskanych punktów : 59,12 Oferta nr 2 Firma „Lemar” s.c. M.W. Lewandowscy Górna Grupa ul. Forteczna 18, 86-134 Dragacz. liczba uzyskanych punktów : 54,95 Oferta nr 3 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo Budowlany Osnowo 14, 86 -200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 92,29 Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 5 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 100 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 5 : Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)