Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2013r.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-2.2012
wartość: do 200 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  12:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, reprezentowana przez Wojciecha Iwickiego, Sucha 65 B 89-525 Sucha. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę 100 pkt. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 32 08 695
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 262 – 1/2012
wartość: do 200 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń z uzyskaną łączną punktacją 100 pkt. Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SG.271.124.1.2012
wartość: do 200 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski z siedzibą: ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 80.691,50 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 

zamówienie na:

NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINY LNIANO W OKRESIE OD 1.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

zamawiający: Gmina Lniano , ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG.271.2.2012
wartość: do 200 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Lnianie ul. Wyzwolenia 18 z uzyskaną łączną punktacją 94,16 pkt. Jest to oferta spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena i odległość stacji paliw oferenta od siedziby Zamawiającego. 

zamówienie na:

Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.3.2012
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 16 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i Brzemiona”, przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 16.07.2012 r. o godz. 12:00 . Do dnia 16.07.2012 r. godz. 12.00 złożono 9 ofert. Oferta nr 1 Zakład Ogólno – Budowlany„ I Z B U D” Danuta Adamczak ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. Oferta nr 2 TOWARZYSTWO GOSPODARCZE „ P A R A „ Klinicki Zb. – Polaszek J. ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. Oferta nr 3 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Oferta nr 4 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski. Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. Oferta nr 7 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 CHEŁMŻA. Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39 85-791 Bydgoszcz. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2012 r. pod numerem 225400-2012 Ocena ofert: Oferta nr 1 Zakład Ogólno – Budowlany„ I Z B U D ”Danuta Adamczak ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 70,40 Oferta nr 2 TOWARZYSTWO GOSPODARCZE „ P A R A „ Klinicki Zb. – Polaszek J. ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. liczba uzyskanych punktów : 88,63 Oferta nr 3 Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 100 Oferta nr 4 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 93,35 Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 7 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 CHEŁMŻA. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39 85-791 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 71,68 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3 : Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 500.000 PLN, W WYSOKOŚCI 140.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-1/2012
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 6 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie Cena wybranej oferty: 236.810,94 PLN 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych dla 21 osób w terminie od 20.06. 2012 r. do 31.12. 2012 oraz dla 23 osób w terminie od 01.02. 2013r. do 31.12. 2013r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez GOPS w Lnianie, a współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3323002 wew. 35, faks 0-5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/12
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kursy prawa jazdy kat B, C, E” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 1. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2012 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr.1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe, IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r.pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta nr 1: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi koparko-ładowarki” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 2. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożył PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Kształcenia Zawodowego ,,Kursal”, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 z Ośrodka Kształcenia Zawodowego ,,Kursal” ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło uzyskała 93,99 punktów. Wybrano ofertę Nr 1 z PUP ,,KANN” Spółka z o.o Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań z powodu uzyskania korzystniejszego bilansu punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów treningu kompetencji społecznych i terapii psychologicznej przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 10. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożyło PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie. Ofertę Nr 2 złożyło Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 z Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie uzyskała 93,04 punktów. Wybrano ofertę Nr 1 z PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z powodu uzyskania korzystniejszego bilansu punktów. Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi wózków widłowych z obsługą magazynu” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 3. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 4 oferty. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy,85-030 Bydgoszcz. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,ELIM”, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie. Ofertę Nr 3 złożyło Centrum Nauczania ,,Le,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. Ofertę Nr 4 złożył Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursal, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2012r. pod numerem 192680-2012. V. Ocena oferty: Oferta Nr 1 z Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy,85-030 Bydgoszcz jest ofertą odrzuconą z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta Nr 2 z Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,ELIM”, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie uzyskała 93,15 punktów. Oferta Nr 3 z Centrum Nauczania ,,Le,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie uzyskała 96,65 punktów. Wybrano ofertę Nr 4 z Ośrodka Kształcenia Zawodowego Kursal, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło, która uzyskała 100,00 punktów i uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w udzieleniu zamówienia publicznego w części 6 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji elektrycznych. I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji elektrycznych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00. Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, 85-030 Bydgoszcz. Złożona oferta zgodnie z art. 93ust.1pkt1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega odrzuceniu w związku z niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu- rozdz. IX ust 6. SIWZ- Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w udzieleniu zamówienia publicznego w części 6 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji elektrycznych. I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (52) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (52) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji elektrycznych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.06.2011 r. o godz. 12.00. Do dnia 15.06.2012r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, 85-030 Bydgoszcz. Złożona oferta zgodnie z art. 93ust.1pkt1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega odrzuceniu w związku z niespełnieniem warunków udziału w postępowaniu- rozdz. IX ust 6. SIWZ- Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wcześniej wykonane należycie - minimum 5 referencji- dotyczy wszystkich części. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 4.Kursy obsługi wózków widłowych, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi wózków widłowych dla 4 osób w terminie od 20 czerwca 2012r do 31 grudnia 2013r. w części 4 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęły trzy oferty. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 5.Kursy obsługi kasy fiskalnej, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób w terminie od 20 czerwca 2012r do 31 grudnia 2013r. w części 5 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęły dwie oferty. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 7.Kurs spawacza metodą MAG, zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz warsztatów. Uzasadnienie: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG dla 3 osób w terminie od 01.02.2013r do 31 grudnia 2013r. w części 7 zamówienia realizowanego w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w kursów wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Druga oferta niespełniająca warunków udziału w postępowaniu przetargowym została wykluczona. 

zamówienie na:

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.2.2012
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2012  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 20.04.2012 r. o godz. 12:00 . Do dnia 20.04.2012 r. godz. 12.00 złożono 5 ofert. Oferta nr 1 AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań. Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. Oferta nr 3 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. Oferta nr 4 Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, ul. Polna 11 A, 86-200 Chełmno. Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2012 r. pod numerem 107136 - 2012 , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 06.04.2012 r. pod nr 109520 – 2012. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2012 r. pod numerem 107136 - 2012 , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 06.04.2012 r. pod nr 109520 – 2012. Ocena ofert: Oferta nr 1 AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań. liczba uzyskanych punktów 69,12 Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 3 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 89,29 Oferta nr 4 Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, ul. Polna 11 A, 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 90,71 Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 100,00 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.1.2012
wartość: do 5 000 000 EURO
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  12:00
wynik postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Termin składania ofert upłynął w dniu 18.04.2012 r. o godz. 12:00 . Do dnia 18.04.2012 r. godz. 12.00 złożono 10 ofert. Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Oferta nr 2 ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowo- „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. Oferta nr 4 Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń. Oferta nr 5 B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. Oferta nr 6 „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Oferta nr 7 Zakład Usług Wodno Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica. Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Tuchwod” sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. Oferta nr 9 ZIEMBUD Maciej Baumgart, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz. Oferta nr 10 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2012 r. pod numerem 102344 – 2012 . Ocena ofert: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. liczba uzyskanych punktów: 100 Oferta nr 2 ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. liczba uzyskanych punktów: 65,32 Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowo- „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. liczba uzyskanych punktów: 61,62 Oferta nr 4 Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń. liczba uzyskanych punktów: 57,71 Oferta nr 5 B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. liczba uzyskanych punktów: 51,38 Oferta nr 6 „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. liczba uzyskanych punktów: 75,82 Oferta nr 7 Zakład Usług Wodno Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica. liczba uzyskanych punktów: 53,64 Oferta nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Tuchwod” sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. liczba uzyskanych punktów: 62,03 Oferta nr 9 ZIEMBUD Maciej Baumgart, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów: 67,17 Oferta nr 10 Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o.,ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. liczba uzyskanych punktów: 69,65 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)