Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 262 – 2/2011
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Złożono sześć ofert: Oferta nr 1 NAFTPOL Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka Sp. j. ul. Leśna 5, 86 – 010 Koronowo - liczba uzyskanych punktów 99,16 pkt, Oferta nr 2 „HEGMAR” Henryk i Marek Wiśniewscy, Grzegorz Siewodnik Spółka Jawna ul. Oska 20, 86 – 130 Laskowice – liczba uzyskanych punktów 97,28 pkt, Oferta nr 3 TRANS – KOL Paliwa Sp. z o. o. ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło Baza Paliw ul. Dworcowa 39 88 – 230 Piotrków Kujawski – liczba uzyskanych punktów 98,01 pkt, Oferta nr 4 Firma „TANK” Spółka Jawna ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń – liczba uzyskanych punktów 100 pkt, Oferta nr 5 ARMAR A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. J. Grupa ul. Libeckiego 5 m 1, 86 – 134 Dragacz – liczba uzyskanych punktów 99,49 pkt, Oferta nr 6 Hurtownia Olejów i paliw OLKOP Gabriel Kropkowski Frydrychowo, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie – liczba uzyskanych punktów 98,01 pkt. Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 4 Firma „TANK” Spółka Jawna ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju opałowego dla gminy Lniano w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SG.271.105.1.2011
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Firmę TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski z siedzibą: ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt za cenę 85.301,00 zł (wartość brutto). Jest to oferta spełniająca wymagania zawarte w SIWZ oraz przepisach prawa i prezentująca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 271.2.2011
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty złożonej przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Lnianie ul. Wyzwolenia 18 z uzyskaną łączną punktacją 100,00 pkt. W postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. Oferta Wykonawcy spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Kryterium oceny ofert była cena i odległość stacji paliw oferenta od siedziby Zamawiającego. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 417.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-2/2011
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie Cena wybranej oferty: 14.757,01 PLN 

zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Lnianie, do Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2012r.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-3/11
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. 113, poz.759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (ogłoszenie w Portalu Zamówień Publicznych Nr 415576-2011, data zamieszczenia 7.12.2011r.) na „Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 02 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Ocena ofert: Oferta nr 1 ,,Disco-Bar” Michał Dombrzalski Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec. Liczba uzyskanych punktów: 88,47. Oferta nr 2 Usługi Gastronomiczne, reprezentowana przez Szymona Regenta, Sucha 87, 89-525 Sucha. Liczba uzyskanych punktów:100. Oferta nr 3 Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowo 8, 89-526 Lubiewo, reprezentowana przez Zbigniewa Dymarkowskiego. Liczba uzyskanych punktów:96. Wybrano ofertę nr 2 Usługi Gastronomiczne, reprezentowane przez Szymona Regenta. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę 100 pkt. Janusz Rutkowski Kierownik GOPS w Lnianie. 

zamówienie na:

organizowanie i przeprowadzenie 9 kursów oraz 3 szkoleń zawodowych dla 27 osób w terminie od 07 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - Bądź aktywnym, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-2/11
wartość: poniżej 125000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu asystenta osoby niepełnosprawnej- dla 9 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 6.831,00 zł /słownie zł: sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu asystenta osoby niepełnosprawnej dla 9 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 9.999,00zł /słownie zł: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 74,65 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla 17 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 918,00 zł /słownie zł: dziewięćset osiemnaście 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla 17 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1190,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 81,71 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych- dla 19 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta złożona przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 1.558,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych- dla 19 osób złożona została przez PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1.995,00 zł /słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 82,48 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 27 osób w okresie od października 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wybrana została oferta PUP ,,Elim” Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie z ceną 1998,00 /słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Druga oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego dla 27 osób złożona została przez Centrum Nauczania ,,Let,s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie na łączną kwotę 2187,00 /słownie zł: dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem/. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, doświadczenie wykonawcy 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała łączną sumę 93,09 pkt. Lniano, 11.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs montera instalacji gazowych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 7. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1 Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs spawacza metodą MAG” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 9. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1 Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat B” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 1. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr.1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe, a ofertę Nr.2 złożyła Szkoła Jazdy ,,ABS” Piotr Kazik, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Oferta nr 1: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Oferta Nr 2 nie spełniła wymagań art.IX ust.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę Nr.2 na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy uznaje się za odrzuconą. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat E” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 3. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs prawo jazdy kat C” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 2. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe.IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: Wybrana oferta była ważna i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi wózków widłowych” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 6. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 2 oferty. Ofertę Nr 1 złożył Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe. Ofertę Nr 2 złożył Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena ofert: Wybrana oferta nr 1 złożona przez Ośrodek Nauki Jazdy ,,Szkoła” Zygfryd Karpiński, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe była ofertą korzystniejszą i będąc zarazem ofertą ważną uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 24.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski Ogłoszenie o wyborze oferty I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, 86 – 141 Lniano, REGON 340383845 NIP 559-19-79-968, Telefon (052) 332 30 02 wew.34-35 Telefaks (052) 3323002 wew.35. II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Kurs obsługi koparko-ładowarki” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 4. III. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 12.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 12.00 złożono 1 ofertę. Ofertę złożył PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań. IV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 314420-2011. V. Ocena oferty: oferta PUP,,KANN” Spółka z o.o.,Poznań ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań była ofertą ważną i uzyskała liczbę 100 punktów. Lniano, 26.10.2011r. w imieniu Zamawiającego Janusz Rutkowski ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – część 5 na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu obsługi spycharki- dla 2 osób w terminie od 7 października 2011r do 31 grudnia 2011r. w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kursu obsługi spycharki nie wpłynęła żadna oferta. Lniano, 26.10.2011r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie Janusz Rutkowski 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj. komputerów stacjonarnych w obudowie konwertowanej stojąco - leżącej, przeznaczonej do ustawienia w pionie lub poziomie wraz z monitorem, z systemem operacyjnym, myszą, klawiaturą, głośnikami, zasilaczem awaryjnym, laptopa, rzutnika (projektora), ekranu multimedialnego, infokiosku oraz mebli tj. biurek do stanowisk komputerowych, krzeseł do stanowisk komputerowych, stoły czteroosobowe, krzesła, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.271.7.2011
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty 1. Pełna nazwa zamawiającego: GMINA LNIANO kod 86 – 141 REGON 092351021 NIP 559 – 11 – 30 – 724 Wydział prowadzący sprawę: INWESTYCJE Telefon (052) 332 30 02 Telefaks (052) 3323203 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego i mebli w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim” przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 3. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2011 r. o godz. 11.00 . Do dnia 07.10.2011 r. godz. 11.00 złożono 2 oferty. Oferta nr 1 Zakład Handlowo- Usługowy OMNIBUS 91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 301 Oddział 86-105 Świecie, ul..K. Wyszyńskiego 15. Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2011 r. pod numerem 310290-2011. 5. Ocena ofert: Oferta nr 1 Zakład Handlowo- Usługowy OMNIBUS 91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 301 Oddział 86-105 Świecie, ul.K. Wyszyńskiego 15. liczba uzyskanych punktów 0,00 Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. liczba uzyskanych punktów : 100,00 6 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 2 Centrum Wsparcia Innowacji Sp. z o.o. ul. Sandomierska 30/15, 85-830 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała największą liczbę punktów: 100,00 pkt. 

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 270.000 PLN W WYSOKOŚCI 165.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN W WYSOKOŚCI 95.000 PLN W WYSOKOŚCI 272.000 PLN W WYSOKOŚCI 340.000 PLN W WYSOKOŚCI 565.292 PLN

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 271-1/2011
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano jedyną ofertę nr 1. Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie. Otrzymana liczba punktów - 100. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziorna w miejscowości Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.5.2011
wartość: do 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2011  13:00
wynik postępowania: Złożono pięć ofert: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86 – 100 Świecie - liczba uzyskanych punktów 83,46 pkt, Oferta nr 2 Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK ul. Długa 1, 89 – 606 Charzykowy – liczba uzyskanych punktów 76,11 pkt, Oferta nr 3 Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 78/1, 86 – 100 Świecie – liczba uzyskanych punktów 92,25 pkt, Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie – liczba uzyskanych punktów 61,57 pkt, Oferta nr 5 Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz. Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 5 Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie - elewacja wschodnia

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 262 - 1/2011
wartość: do 4 854 000 EURO
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  08:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, P.H.U. „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86 – 105 Terespol Pomorski z zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (najniższa cena) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. 31 Stycznia w miejscowości Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP.271.4.2011
wartość: do 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 4 lipca 2011  13:00
wynik postępowania: Złożono trzy oferty: Oferta nr 1 Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz - liczba uzyskanych punktów: 100,00 Oferta nr 2 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński, Wiąg 107, 86 – 100 Świecie - liczba uzyskanych punktów: 72,37, Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89 – 500 Tuchola – liczba uzyskanych punktów 78,93. Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85 – 432 Bydgoszcz. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Budowa budynku gospodarczo - garażowego dla potrzeb gminnej oczyszczalni ścieków, dz. nr 117/1 w obrębie ewidencyjnym Mszano

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKiOP.271.2.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Ocena ofert: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie liczba uzyskanych punktów : 100 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W LNIANIE, GMINA LNIANO.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚIR.271.5.2011
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  13:00
wynik postępowania: Ocena ofert: Oferta nr 1 FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno. liczba uzyskanych punktów : 81,52 Oferta nr 2 PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin. liczba uzyskanych punktów : 83,70 Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18. liczba uzyskanych punktów : 100,00 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Dowóz uczniów autobusem z terenu Gminy Lniano do Szkoły Podstawowej w Błądzimiu i Lnianie oraz Gimnazjum Publicznego w Lnianie oraz odwóz do miejsca zamieszkania

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr ORG 271.1.2011
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Dem-Pol” J.M Dembek Spółka Jawna 86-141 Lniano odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ( cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.341.4.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 4 maja 2011  12:00
wynik postępowania: Ocena ofert: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. liczba uzyskanych punktów 100,00 Oferta nr 2 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany Osnowo, 86-200 Chełmno. liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LIBRA” P. Bień, M. i S. Grabowieccy, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 87,42 Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86- 105 Terespol Pomorski. liczba uzyskanych punktów : 78,63 Oferta nr 5 Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Kita, ul. Okrężna 28, 86-105 Świecie. liczba uzyskanych punktów : 84,16 Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba Koszowska, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz. liczba uzyskanych punktów : 85,42 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński Wiąg 107, 86-100 Świecie. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt.  

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.341.3.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 15 kwietnia 2011  13:00
wynik postępowania: Złożono dwie oferty: Oferta nr 1 PPHU „Technika” Andrzej Banaszek ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn - liczba uzyskanych punktów: 100,00 Oferta nr 2 Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek. - liczba uzyskanych punktów: 96,04 Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 1 PPHU „Technika” Andrzej Banaszek ul. Artyleryjska 12, 10-165 Olsztyn. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Zakres inwestycji obejmuje: Pobór ziemi z terenu składowiska (Dz. 34/3) w celu uzyskania materiału ziemnego dla rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Ostrowite. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej Składowiska. Nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni Składowiska. Ogrodzenie terenu Składowiska. Odwodnienie powierzchniowe terenu Składowiska. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania zawierają przedmiary robót i dokumentacja budowlano - wykonawcza.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.341.2.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 18 marca 2011  13:00
wynik postępowania: Ocena ofert: Oferta Nr1. PRIM s. c. M. Sadowski, R. Stasik ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk. Liczba uzyskanych punktów: 57,63 Oferta Nr 2. Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce. Liczba uzyskanych punktów: 43,86 Oferta Nr 3. MK „STELLA” Konrad Marek ul. Południowa 6, 62-600 KOŁO. Liczba uzyskanych punktów: 55,91 Oferta Nr 4. „PROMEL” Robert Jeszke Biechówko 31 A, 86-140 Drzycim. Liczba uzyskanych punktów48,16 Oferta Nr 5. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy„BUDOMELIOR” ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las. Liczba uzyskanych punktów: 0,00 Oferta Nr 6. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Oferta Nr 7. Zakład Konserwacji Zieleni MiejskiejJanina Horyd ul. Piastowska 11E, 82-500 Kwidzyn. Liczba uzyskanych punktów: 49,06 Oferta Nr 8. „ROBOTY ZIEMNE” Michał Szymoniak ul. Jaśkowiaka 10B, 61-680 Poznań. Liczba uzyskanych punktów: 0,00 Oferta Nr 9. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie. Liczba uzyskanych punktów: 69,85 Wybrano następującą ofertę: Oferta Nr 6. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. Wybrana oferta była ważna i uzyskała największą liczbę punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie, ETAP I od km 1+563 do km 3+482,60 o długości 1,9196km.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IOŚiR.341.1.2011
wartość: do 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 15 marca 2011  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Liczba uzyskanych punktów 100. Oferta nr 2. „POL – DRÓG Chojnice” Spółka z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice. Liczba uzyskanych punktów : 0,00 Oferta nr 3. Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów : 82,38 Oferta nr 4. Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Liczba uzyskanych punktów : 93,06 

zamówienie na:

Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 341-3/2010
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2011  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę oleju lekkiego: Gmina Lniano zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Firmę: Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 TORUŃ. Uzasadnienie wyboru: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta Nr 1 Firma „TANK” Sp. J. W.Konczalski, M.Konczalski z Torunia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)