Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 03 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 340-2/2010
wartość: powyżej 14 000 euro do 125 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. 113, poz.759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (ogłoszenie w Portalu Zamówień Publicznych Nr 408296-2010, data zamieszczenia 14.12.2010r.) na „Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 03 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r wybrano ofertę nr 2 -Restauracja ,,Klonowianka” z siedzibą w Klonowie, reprezentowana przez Zbigniewa Dymarkowskiego zam. Klonowo 8, 89-526 Lubiewo. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 80%=80pkt, rekomendacje 20%=20pkt.) wymieniona oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Natomiast oferta nr.1- Usługi Gastronomiczne, Sucha 87, 89-525 Sucha, reprezentowana przez Szymona Regenta została wykluczona zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy. Oferta nr 2 przygotowana została zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.  

zamówienie na:

„Zakup oleju napędowego w roku 2011” w ilości 17.000 litrów (z możliwością odstępstwa +/- 20% ) na bieżące potrzeby Zamawiającego z przeznaczeniem dla autobusu, busu, samochodów strażackich, koparko-ładowarki, ciągnika i agregatu prądotwórczego, samochodu osobowo-dostawczego w okresie od 1.01.2011 roku do 31 grudnia 2011 r.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ORG 341-2/2010
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Lniano informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Zakup oleju napędowego w roku 2011” wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlowa ul. Wyzwolenia 18, 86-141 L n i a n o Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożył ofertę tylko jeden Wykonawca. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia istotne warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Gmina Lniano informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie. Numer ogłoszenie: 402260 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 262 - 2/2010
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1, TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kujawski. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 50% i upust 50%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm o długości 1,273 km na dz. nr 66, 86, 98, 234, 235 i 236 w obrębie ewidencyjnym Mukrz, gm Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341-03/10
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, FHU KIC-TRAN Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Cena wybranej oferty wynosi: 230.542,40 zł (NETTO) 281.261.73 (BRUTTO) 

zamówienie na:

Udzielenie kredytów długoterminowych

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 341-1/2/2010
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2010  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy Siedziba w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie. Kryterium oceny liczba punktów, ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/4
wartość: do 193 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo wielobranżowe Rol - Mech Krzysztof Modrzejewski ul. Parkowa 11, 88 - 320 Strzelno. Kryteria wyboru ofert : NAJNIŻSZA CENA – 100 %; liczba uzyskanych punktów : 300 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa ul. Długiej z planowaną lokalizacją na działkach nr ewid. 86/4, 87/2, 90/1, 90/2, 91, 92, 235, 236 - obręb ewidencyjny Lniano, gm. Lniano.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/02/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr oferty 3, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH DROBUD, Chełmża, kod 87 – 140, ulica: B. Głowackiego 20. Cena wybranej oferty wynosi: 365.862,33 ZŁ (NETTO), 446.352,04 ZŁ (BRUTTO) 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie. Numer ogłoszenia: 192242 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP 262 - 1/2010
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2010  08:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 4, P.H.U. „DORBUD”, ul. Szkolna 19, 86 – 105 Terespol Pomorski z zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH: W WYSOKOŚCI 180.000 PLN W WYSOKOŚCI 380.000 PLN W WYSOKOŚCI 500.000 PLN.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FSG 341-1/2010
wartość: do 193 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Osiu, ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie. Cena wybranej oferty: 141 896,04 PLN 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa zorganizowanie i przygotowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich w Siemkowie i Jędrzejewie oraz wykonanie usług rehabilitacyjnych w ramach projektu systemowego - „Bądź aktywnym” realizowanego przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.340-1/10
wartość: do 137.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Ośrodek Dokształcania Zawodowego PUH "ELIM", ul. Wojska Polskiego 143, 86-100 Świecie - uzyskała 100%. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowościach Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jeziorki, Karolewo.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/3
wartość: poniżej 4 845 000 euro.
termin składania ofert: 27 kwietnia 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Nr oferty 3 Nazwa firmy: Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki ul. Botaniczna 25A 87– 800 Włocławek. Wybrana oferta była ważna i uzyskała największą liczbę punktów: 300. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej (ul. Sportowa) na terenie dz. nr 200, 432, 447/1 w miejscowości Lniano OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BDiGP 341-01/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3, Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, Bydgoszcz 85-432, ul. Kormoranów 154. Cena wybranej oferty: 150.026,63 (NETTO), 183.032,49 (BRUTTO) 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież - II etap Siemkowo i Jeziorki.

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/2
wartość: poniżej 4 845 000 euro.
termin składania ofert: 17 marca 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe „Inżbud” Z. Zehner, M. Środa Spółka jawna z siedzibą ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Cena oferty: netto – 1.149.581,38 zł, Brutto – 1.402.489.28 zł. Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite. Numer ogłoszenia: 40634 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Lniano
tryb zamówienia: Przetarg nieogranieczony
nr sprawy: 2010/ZP/341/1
wartość: poniżej 4 845 000 euro.
termin składania ofert: 10 marca 2010  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Nr oferty 4 Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH „DROBUD” ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Cena oferty: netto – 474.320,72 zł, brutto – 578.671,28 zł. liczba uzyskanych punktów 100 Wybrana oferta zawierała najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów: 100. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)