Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa jednodaniowego obiadu dla dzieci szkolnych do Publicznego Gimnazjum w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Lnianie, Szkoły Podstawowej w Siemkowie oraz Szkoły Podstawowej w Błądzimiu w okresie od 5 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.

zamawiający: Kierownik GOPS w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 137 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta nr 1; Kawiarnia ,,Wrzos” Szymon Regent, Bukowiec ul. Dworcowa 30. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości 17.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: poniżej 133 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1; Spółdzielni Rolniczo-Handlowej ul. Wyzwolenia 18; 86-141 L n i a n o; Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest lekki olej opałowy w ilości 45.000 litrów z możliwością odstępstwa +/- 20%. Dostawa do siedziby zamawiającego w terminie 24 godzin po telefonicznym zamówieniu.

zamawiający: Dyrektor SP w Lnianie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: brak
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4, AWIX – OIL, ul. Na Zapleczu 20, 87 – 100 Toruń 1, Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny (cena 100%) wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt 

zamówienie na:

Modernizacja nawierzchni gminnej drogi gruntowej transportu rolniczego w m. Lniano – mienie Gminy Lniano od km 0+266,5 do km 0+446,5 i od km 0+453 do km 1+783,5 o długości 1,510

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BDiGP/341/1/08
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2008  13:15
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, POZORSKI s.c. - Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski, Czersk - Złotowo 89-650, ul. Klaskawska 23 za cenę 95 000 PLN BRUTTO. 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu BUS przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lniano wraz z dostawą do miejscowości Lniano w gminie Lniano pow. świecki w woj. kujawsko pomorskim Zakup pojazdu jest częściowo finansowany ze środków PFRON w ramach obszaru B pilotażowego programu Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkające gminy wiejskie i gminy miejsko wiejskie. 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2008) gotowego do pracy pojazdu typu BUS przeznaczonego do przewozu minimum 19 niepełnosprawnych uczniów, w tym miejsc przystosowanych do kotwiczenia minimum 2 wózków inwalidzkich po demontażu odpowiedniej ilości miejsc pasażerskich wraz z dodatkowym wyposażeniem ( szyny, pojazdy). 2. Sprawowanie serwisu gwarancyjnego pojazdu typu BUS przez minimum 24 miesiące. Na pojazd wymagana jest dwuletnia gwarancja. W pierwszym roku gwarancja powinna obejmować cały pojazd, w drugim układ napędowy oraz darmowy całodobowy ASSISTANCE 24 H przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

zamawiający: GMINA LNIANO
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Nr ORG 341-1/ 2008
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 8 września 2008  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Firmę KAPENA S.A z siedzibą w Włynkówko 49 A, 76-200 Słupsk, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)