Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
  · Transmisje Sesji Rady Gminy
  · Rodzina500plus
  · Kurendy
  · Obwieszczenia
  · Informacje
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · KRUS
  · Afrykański pomór świń ASF
  · · ASF - Materiały pomocnicze dla hodowców świń
  · · Główny Inspektorat Weterynarii
  · Petycje
  · Raport Gminy Lniano za rok 2018
  · Raport Gminy Lniano za rok 2019
 Powszechny Spis Rolny 2020
  · Nabór kandydatów
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zakres działania i zadania gminy
  · Ochrona środowiska
  · · Obwieszczenia
  · · Plan Gospodarki Odpadami
  · · Plan Ochrony Środowiska
  · · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  · · Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  · · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · · Karty informacyjne o dokumentach środowiskowych
  · · Informacje
  · · Program Ochrony Środowiska
  · Karty Informacyjne SIOS
  · Planowanie przestrzenne
  · · Decyzje lokalizacyjne
  · Konsultacje społeczne
  · Ochrona danych osobowych-RODO
  · Podatki i opłaty lokalne
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
  · Wcześniejsze informacje związane z wyborami
  · · Obwieszczenia, informacje, komunikaty
  · · Serwis informacyjny dotyczący wyborów
  · · Wykaz danych kontaktowych do pracowników zajmujących się obsługą wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej
  · · Kalendarz wyborczy
 Ogłoszenia o naborze do pracy
  · Procedura naboru
  · Oferty pracy
 Informacja dla osób niesłyszących
 Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Lnianie
 ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI
 Strategia Rozwoju Gminy
  · Strategia Rozwoju
  · Aktualizacja Strategi Rozwoju
  · Prognoza do projektu strategii
  · Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Lniano
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Przewodnicący Rady Gminy
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Uzupełnienia i korekty do pierowszych oświadczeń majatkowych radnych Rady Gminy Lniano kadencja 2018-2023
  · · Protokoły
  · · · Z sesji Rady Gminy Lniano
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2002
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2003
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2004
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2005
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2006
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2007
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2008
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2009
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2010
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2011
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2012
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2013
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2015
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2014
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2016
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2017
  · · · · Z sesji Rady Gminy 2018
  · · · · Z sesji Rady Gminy Lniano 2019
  · · · · z sesji Rady Gminy Lniano 2020
  · · Ogłoszenia o terminach sesji Rady Gminy Lniano
  · · Interpelacje radnych
  · · Wybory ławników na kadencję 2020-2024
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Oświadczenia Majątkowe Wójta
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Oświadczenia majątkowe pracowników
  · Jednostki organizacyjne
  · Sołectwa
  · Statuty sołectw
  · Władze i struktura
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Zarządzenie Wójta
  · Zarządzenia Wójta 2003 - 2008
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2003
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2004
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2005
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2006
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2007
  · · Zarządzenia Wójta Gminy - 2008
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · Informacje o przebiegu wykonania budżetu
  · · Procedura uchwalania budżetu
  · · Projekty budżetu
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · Budżet Gminy na rok 2017
  · Pomoc publiczna
  · Informacja o stanie mienia komunalnego gminy
  · Kontrola zarządcza
  · · 2017
  · · 2016
  · · · Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016r.
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Sprawozdania finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 GOSPODAROWNIE MIENIEM KOMUNALNYM
  · Zbywanie
  · Nabywanie
 GOSPODARKA ŚCIEKAMI
  · Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
  · Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 GOSPODARKA ODPADAMI
  · Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku
 Zamówienia publiczne
  · Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · · Rok 2020
  · · Rok 2021
  · Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
  · Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
  · · Zapytania o cenę
  · · Zapytania ofertowe
 OFERTY PRACY - archiwum do 2017r
  · Procedura naboru
  · Ogłoszenia o naborze
  · Wyniki naboru
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrzze Sądowym
  · Stowarzyszenia zwykłe - ujęte w ewidencji Starosty Powiatu Świeckiego
  · Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  · Sport kwalifikowany - konkurs
  · Oferty składane w trybie pozakonkursowym
  · Projekty programów współpracy
  · · Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
  · · Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  · · Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  · · Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
  · · Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  · · Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  · Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012
  · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013
  · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
  · · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  · Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 PROJEKTY
  · PROJEKTY PO KL
 STYPENDIA
  · SZKOLNE
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie
  · Statut
  · Regulaminy
  · · Organizacyjny
  · · Pracy
  · · Wypożycalni i czytelni
  · · Wynagradzania
 SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁĄDZIMIU
  · Dane szkoły
  · Statut
  · RODO
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
  · Informacje ogólne
  · Rok 2019
  · Obwieszczenia
 Załatw sprawę
  · Zezwolenia