Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 169) starsze karty »
numer wpisu:

8/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Drzycim o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku z dnia 09.01.2017 r. złożonego przez: Pana Macieja Wojnowskiego Reprezentującego: Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO” Maciej Wojnowski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17 C 86-100 Świecie działającego jako pełnomocnik Inwestora: Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

7/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”. Wójt Gminy Lniano wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem z dnia 16.12.2016 r. o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: WOO.410.601.2016.KB z dnia 02.01.2017Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.703.2016 z dnia 09.01.2017 r.). Biorą pod uwagę powyższe stwierdzono, że w wyniku realizacji założeń określonych w projekcie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

6/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w którym po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 grudnia 2016 r. znak:IOŚiR.602.1.2017 Wójta Gminy Lniano w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023", po analizie ww. projektu wraz z wnioskiem, uznał, że przewidziane w programie działania nie wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

5/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia 2016 r. znak:IOŚiR.602.1.2017 Wójta Gminy Lniano w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: Lokalny program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023", po analizie ww. projektu wraz z wnioskiem, w którym stwierdził, iż realizacja postanowień ww. dokumentu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

4/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

3/01/2017

data: 18 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lniano znak: IOŚiR.6220.4.6.2017 z dnia 17.01.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/01/2017

data: 18 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie Wójta Gminy Lniano w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dnia 01.09.2016 r., (wpływ: 05.09.2016 r.), Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w którym postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

1/01/2017

data: 16 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po przeanalizowaniu wniosku z dnia 1 września 2016 r. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzupełnioną 22.11 oraz 14.12.2016 r.) Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9,86-100 Świecie reprezentowanego przez pełnomocnika LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz działającego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, w której stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

3/12/2016

data: 15 grudnia 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu wystąpienia Pani Joanny Witkowskiej - pełnomocnika Wójta Gminy Lniano w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lniano wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lniano, w której opiniuje pozytywnie ww. program wraz z prognozą.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/12/2016

data: 15 grudnia 2016
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 20 października 2016 r., reprezentowanego przez Panią Joannę Witkowską, przedstawicielkę firmy Terra Projekt S.C., działającą na podstawie i w zakresie przedłożonego pełnomocnictwa, do projektu pn.:"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 169) starsze karty »