Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 169) starsze karty »
numer wpisu:

5/2018

data: 1 lutego 2018
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na; "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni - część III - Rykowisko - Błądzim, od km 45+819 do km 47+225". na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

4/2018

data: 1 lutego 2018
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wezwanie do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na; "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni - część III - Rykowisko - Błądzim, od km 45+819 do km 47+225".
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

3/2018

data: 1 lutego 2018
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na; "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni - część III - Rykowisko - Błądzim, od km 45+819 do km 47+225".
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/2018

data: 1 lutego 2018
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dworcowej 80, 85-010 Bydgoszcz złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Hejduka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni - część III - Rykowisko - Błądzim, od km 45+819 do km 47+225".
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

1/2018

data: 9 stycznia 2018
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wniosek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dworcowej 80, 85-010 Bydgoszcz za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Hejduka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni - część III - Rykowisko - Błądzim, od km 45+819 do km 47+225".
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lniano

numer wpisu:

3/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017, dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”. Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania sięz treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 7.00 – 15.00 w dniach pracy Urzędu Gminy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

2/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano, w którym zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017, dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 700 – 1500 w dniach pracy Urzędu Gminy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

1/02/2017

data: 27 lutego 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Decyzja Wójta Gminy Lniano Nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, po rozpatrzeniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia dnia 01.09.2016 r., (wpływ: 05.09.2016 r.), Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

10/01/2017

data: 25 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 1 września 2016 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, w którym zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

numer wpisu:

9/01/2017

data: 23 stycznia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
miejsce przechowywania: Urzą Gminy w Lnianie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 169) starsze karty »